Remiama Norvegijos per 2014–2021 m. Norvegijos dotacijas pagal programą „Socialinis dialogas – tinkamas darbas“

Socialinio dialogo procedūrų ir bendradarbiavimo teisėsaugos tarnybose plėtra

Projekto suvestinė

Projekto tikslas – patobulinti socialinį dialogą ir bendradarbiavimą su policija Lietuvoje, pasitelkiant geriausią Norvegijos praktiką: naudojant Norvegijos žinias ir metodiką, atsižvelgiant į esamą situaciją Lietuvoje. Projektas prisidės stiprinant socialinį dialogą ir jo padarinius tarp teisėsaugos institucijų (policijos, kalėjimo tarnybos) ir administracinių institucijų, kontroliuojančių minėtas paslaugas, t. y. Vidaus reikalų ministerijos arba Teisingumo ministerijos. Tobulinti socialinį dialogą minėtoje srityje yra labai svarbu dėl jo specifiškumo. Atsižvelgiant į specifinį pobūdį darbo teisėsaugos tarnybose ir jų teisinį statusą (pvz., ribota teisė streikuoti), būtina tobulinti darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo įgūdžius. Tai turi įtakos piliečių saugumo jausmui ir pasitikėjimui valstybės institucijomis.

Tikslai

Projekto įgyvendinimas padės pasiekti šiuos tikslus:

Kelti žinias apie socialinio dialogo ir profesinių sąjungų atstovų bei vyriausybės ir (arba) vietos valdžios administracijos atstovų bendradarbiavimo principus.

Gerinti profesinių sąjungų narių ir centrinės bei vietos valdžios administracijos atstovų informuotumą apie socialinio dialogo ir profesinių sąjungų bei vyriausybės ir (arba) vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo svarbą.

Sukurti veiksmingą socialinio dialogo ir bendradarbiavimo teisėsaugos, t.y. policijos ir kalėjimų prižiūrėtojų, modelį.

Teigiamų projekto rezultatų sklaida leidinyje ir projekto interneto svetainėje.

Gavėjas

Lietuvos Teisėsaugos Pareigūnų Federacija

Pareiškėjas – „Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija“, įkurta 1999 m. Tai yra savanoriška, nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, šiuo metu vienijanti 26 organizacijas Lietuvoje ir turinti apie 4000 narių. Ji yra ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos bei Europos policijos konfederacijos narė.

Profesinės sąjungos tikslas – atstovauti ir ginti Lietuvos vidaus reikalų sistemos, kitų teisėtvarkos institucijų ir biudžetinių įstaigų darbuotojų ar buvusių darbuotojų profesines, ekonomines, socialines teises bei teisėtus interesus. Organizacija jungia tiek pagrindines profesines sąjungas, tiek pavienius narius (fizinius asmenis), veikiančius Lietuvos vidaus reikalų sistemoje, kitose viešosios politikos ir biudžeto institucijose.

Projekto trukmė

Numatoma projekto trukmė – 18 mėnesių.

Veikla

Vykdant projektą bus imamasi šių veiksmų:

Susitikimo tikslas bus aptarti projekto tikslus, įskaitant planuojamą našumą bei pasiektus rezultatus su partneriais. Susitikime bus galimybė keistis nuomonėmis ir lūkesčiais, dėl projektų įgyvendinimo tarp partnerių. Planuojame dalyvauti susitikime, kurio metu dalyviai bus supažindinti su socialinio dialogo idėjos įgyvendinimu uniformuotose tarnybose Norvegijoje.

Eikite į susitikimą.

įGyvendinant projektą numatomi du seminarai Lietuvoje, t.y. Vilniuje ir Klaipėdoje. Kiekvienas seminaras truks dvi dienas. Jų dalyviai bus LFTP profesinės sąjungos, Vidaus reikalų ministerijos, Teisingumo ministerijos ir Generalinės policijos ir kalėjimų tarnybos būstinės atstovai. Seminaro tikslas bus sustiprinti socialinį dialogą ir jo poveikį. Po mokymų socialinių partnerių gebėjimai, dalyvauti trišaliuose projektuose ir dvišaliame socialiniame dialoge, bus gerinami perduodant geriausią praktiką ir mokymus.

Eikite į pirmą dirbtuvę

Eikite į antrąjį seminarą

Vadovėlio dėl socialinio dialogo idėjos įgyvendinimo uniformuotose tarnybose Lietuvoje parengimas. Turinį parengs išorės ekspertas. Ekspertas turės didelę patirtį minėtoje srityje.

Atsisiųskite čia

Jo užduotis bus paremti dalyvius / patikrinti projektą saugumo tarnybų socialinio dialogo gerinimo srityje.

Seminaro tikslas bus pristatyti projekto rezultatus, įskaitant pagal projektą parengtą vadovavimą. Seminare dalyvaus ekspertas iš Norvegijos. Jis pristatys Norvegijos išvadas ir patirtį, susijusią su socialiniu dialogu teisėsaugos tarnybose.

Eikite į susitikimą.

Jame dalyvaus 30 žmonių: paramos gavėjo, policijos, kalėjimų tarnybos, vidaus reikalų ministerijos, teisingumo ministerijos ir eksperto iš Norvegijos atstovai. Susitikime bus pristatyta projekto įgyvendinimo ataskaita. Susitikimo dalyviai pateiks savo išvadas dėl socialinio dialogo ir bendradarbiavimo vaidmens saugumo tarnybose.

Eikite į susitikimą.

Laikraščio straipsnis